Skip to main content

దుర్గా అని పలికితే - poojanilayam

             దుర్గా అని పలికితే ఆపదలు ఉండవు

దుర్గా నామం దుoఖాలను పోగొడుతుంది.
"ఓం దుం దుర్గాయైనమః"
ద్ + ఉ + ర్ + గ్ + అ  అనే  ఐదు  బీజాక్షరాలు కలిసిన నామం దుర్గ.

ద కారం  -
దైత్యాన్ని ( మనలో ఉన్న రాక్షస గుణాలను)  పోగోడుతుంది.

ఉ కారం -
మనం అనుకున్న పనులకు విఘ్నాలు రాకుండా చేస్తుంది.

ర కారం-
రోగాలు రాకుండా రక్షిస్తుంది.

గ కారం-
మనం చేసిన పాపాలను పోగొడుతుంది.

అ కారం -
శత్రు నాశనం చేస్తుంది.

అందుకే దుర్గా అని పలికితే ఆపదలు ఉండవు. దుర్గా నామం దుఖాలను పోగొడుతుంది.
ఓం  ఐం  హ్రీం  శ్రీం  శ్రీమాత్రే నమః !!
శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధార స్తోత్రమ్

1 -నమస్తే  శరణ్యే  శివేసాను  కంపే
     నమస్తే  జగద్వ్యాపికే  విశ్వరూపే !
     నమస్తే  జగద్వంద్య  పాదారవిందే
     నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే  !!
2 - నమస్తే  జగచ్చింత్య  మానస్వరూపే
      నమస్తే   మహాయెాగి  విజ్ఞానరూపే !
      నమస్తే  నమస్తే  సదానంద  రూపే
      నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
3 - అనాథస్య  దీనస్య  తృష్ణాతురస్య
     భయార్తస్య  భీతస్య  బద్ధస్య  జంతోః !
     త్వం  ఏకా  గతి  ర్దేవీ  విస్తారకర్త్రీ
     నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
4 - అరణ్యే  రణే  దారుణే  శత్రుమధ్యే
      అనలే  సాగరే  ప్రాంతరే  రాజ గేహే !
      త్వం  ఏకా  గతి  ర్దేవి  నిస్తార  నౌకా
      నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
5 - అపారే  మహాదుస్తరే2 త్యంత  ఘోరే
      విపత్సాగరే  మజ్జితాం  దేహిభాజామ్ !
      త్వం  ఏకా  గతి  ర్దేవీ  నిస్తార  హేతుర్
      నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
6 - నమశ్చండికే  చండ  దుర్దండ  లీలా
      సముత్  ఖండి  తాకండితా శేష శత్రో !
      త్వం  ఏకా  గతి  ర్దేవి  వినిస్తార  బీజం
      నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
7 - త్వమేవాఘ  భావాధృతా  సత్యవాది
      న్యమే  యాజితా  క్రోధనాత్క్రోధ  నిష్టా !
     ఇడా  పింగళా  త్వం  సుషుమ్నాచ  నాడీ
     నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
8 - నమెా  దేవి  దుర్గే  శివే  భీమనాదే
      సరస్వత్యరుంధత్యమెాఘ  స్వరూపే !
     విభూతిః  శచీ  కాళరాత్రీః  సతీ  త్వం
     నమస్తే  జగత్తారిణీ  త్రాహి  దుర్గే !!
9 - శరణమసి  సురాణాం  సిద్ధ  విద్యాధరాణాం
      ముని  మనుజ  పశూనాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం !
 నృపతి  గృహ  గతానాం  వ్యాధిభిః  పీడితానాం
     త్వమసి  శరణమేకా దేవి  దుర్గే  ప్రసీద  ప్రసీద !!

    -:ఇతి శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్దారక స్తోత్రం సంపూర్ణం :-
అధ్భుతమైన గతిలో నడిచే ఈ స్త్రోత్ర రాజం చదువుతుంటేనే అర్థము స్ఫురిస్తుంది !!  ఆనందమును కలిగిస్తుంది !! 
చదవండి !! చదివి " అమ్మ " కృపకు పాత్రులు కండి.

ఈ దుర్గా ఆపదుద్దారక స్తోత్రమును పఠించిన యెడలఅనేక.. ఆపదలు, ఈతి బాధలు, గ్రహ బాధలు, అత్యంత దుర్గమమైన కష్టాలు  మరియు ఘోరమైన వ్యాధులు తొలగి సుఖ సంతోషాలు ప్రాప్తించును.

Popular posts from this blog

సౌందర్యలహరి - సకల కామ్యాలకి శక్తివంతమైన సులభంగా తయారు చేసుకునే యంత్రాలు - Poojanilayam

సౌందర్యలహరి - సకల కామ్యాలకి శక్తివంతమైన సులభంగా తయారు చేసుకునే యంత్రాలు. ఏ కార్యాన్ని అయిన అవలీలగా చేసే శక్తి ఈ యంత్రాల కి ఉన్నది

ఏ కార్యాన్ని అయిన నెరవేర్చే అనుభవ పూర్వక శక్తివంతమైన రేణుక దేవి మంత్రం - poojanilayam

( చిన్నమస్త ) రేణుక అమ్మ వారి కృపకు  పాత్రులు  కావాలి అనుకునే వారు క్రింది  మంత్రాన్ని  108 సార్లు  చదవండి ఈ రోజు సాయంత్రం (రోజు 108×3  సార్లు  ఉదయం, సాయంత్రం ,ఇలా 41 రోజులు చదివితె  ఏ కోరిక   అయినా నిరవేరుతుంది) ప్రసాదం పరమాన్నం,పెరుగు ) ఓం మహా విద్యామ్ మహా  మాయాం సర్వ శక్తీ స్వరూపిణీం  భక్తానాం  ఇష్ట దాత్రీమ్  చ    రేణుకంబామ్ అహం  భజే       🔱అతి శక్తివంతమైన రేణుక దేవి మంత్రం , దాసమహావిధ్య లలో చిన్నమస్త దేవి ఇంకొక పేరు రేణుక దేవి🔱 ఓం హ్రీమ్ క్రోమ్  ఐం  శ్రీ రేణుక దేవియే నమః ఇది అమ్మవారి మూల మంత్రం పైన ఇచ్చింది  ధ్యాన  మంత్రం  రేణుక దేవి పరుషరాముని కన్న తల్లి జమదగ్ని  మహా ముని  ఇల్లాలు  ఈ అమ్మ వారు చాల శక్తివంతమైన  అమ్మవారు  ఈ అమ్మవారిని  ఎల్లమ్మ  తల్లి గా అది  జోగుల  దేవిగా  వజ్రవైరోచని(చిన్న మస్తా)  దేవి అని పిలుస్తారు ఈ అమ్మ వారి కృప  ఉంటె మనకు  భవిష్యతు  లో గరగబోయే  విషయాలు  కూడా తెలుస్తాయి    ఈ అమ్మ వారిని  (ఎరుక  చెప్పే   అమ్మవారు అనికూడా అంటారు ) ఈ అమ్మవారు వరి చేను  లో ఉంటె  *వరిగంటల ఎల్లమ్మ* అని  అమ్మవారిని నగ్నం గా పూజించే  వారు *నగ్న ఎల్లమ్మ*  అని *మావురా

చాలా మందికి తెలియని గాయత్రీ మంత్రం రహస్యం - poojanilayam

చాలా మందికి  తెలియని గాయత్రీ మంత్రం రహస్యం          చాలా మందికి గాయత్రీ మంత్రమనేది ఒకటి వుందని తెలిసినా, అదేమిటో అసలు ఎలా జపించాలో తెలియదు. కొందరికి మంత్రము తెలిసినా కాలంతోపాటు పరిగెడుతూ హడావిడిగా జీవితాలను గడపాల్సిరావటం వల్ల ఈ మంత్రాన్ని గబగబ బట్టీయం పట్టినట్టు మొక్కుబడిగా దేవుని ముందు అప్పగించేసి హమ్మయ్య ఈ రోజుకి చదివేసాను అనుకుంటారు. నిజానికి గాయత్రీ మంత్రాన్ని అలా చదవకూడదు. అసలు గాయత్రీ మంత్రమేమిటో అది ఎలా జపించాలో తెలుపవలెనని నాయొక్క చిన్న ప్రయత్నం. గాయత్రీ మంత్రము అంటే… “ఓం, భూర్భువస్సువః, తత్ సవితుర్వరేణ్యం, భర్గోదేవస్య ధీమహి, ధియో యో నః ప్రచోదయాత్” ఇది మంత్రము. ఈ మంత్రాన్ని ఏకధాటిగా చదవకుండా మంత్రన్ని నాలుగు చోట్ల ఆపి చదవాలి. అది ఎలాగంటే… ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ఇలా మంత్రం మద్యలో నాలుగు సార్లు ఆపి చదవాలి. ఈ మంత్రములో “ఓం” అనేది “ప్రణవము”, “భూర్భువస్సువః” లోని భూ, భువః, సువః అనేవి “వ్యాహృతులు”. వ్యాహృతులు అనేవి దివ్యశక్తిని కలిగిన పదాలు. ఇవి మూడు లోకాలను సూచిస్తాయి. “తత్” నుంచి మిగిలిన భాగాన్ని “సావిత్